Royal and Presidential Portraits

พระบรมฉายาลักษณ์และภาพเหมือนประธานาธิบดี


 

Portrait of King Bhumibol Adulyadej of Thailand in a Silver Niello Frame with Gold Royal Cypher Gift from King Bhumibol Adulyadej to President John F. Kennedy, 1963 38.1 x 26 cm Courtesy of the John F. Kennedy Presidential Library and Museum; MO 76.307

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งราชอาณาจักรไทย ในกรอบถมเงินประดับอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ภายใต้พระมหาพิชัยมงกุฎ ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แก่ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี พ.ศ. ๒๕๐๖ ขนาด ๓๘.๑ x ๒๖ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี; MO 76.307

 

King Mongkut, ruling during the advent of the daguerreotype, embraced the Western tradition of royal portraiture and included his likeness with letters and gifts to foreign heads of state.  Beginning in the reign of King Chulalongkorn, the royal portraits commonly featured the king in Western-style military attire. Their Majesties King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit frequently gifted royal portraits, often within decorative niello frames, in their exchanges with presidents. Although the two never met, President John F. Kennedy (1917-1963) received this royal portrait with a handwritten inscription from King Bhumibol Adulyadej in 1963. 


ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีการใช้เทคนิคการถ่ายภาพแผ่นเงินดาแกโรไทป์  ซึ่งพระองค์ทรงรับประเพณีนิยมของโลกตะวันตกในการฉายภาพพระราชวงศ์นี้เข้ามาสู่พระราชสำนัก และมักพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ที่ฉายโดยใช้เทคนิคดังกล่าวพร้อมกับพระราชสาส์นและของขวัญแก่ประมุขของประเทศอื่น  ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มักปรากฏเป็นพระมหากษัตริย์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารแบบตะวันตก  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ซึ่งมักประดับด้วยกรอบถมเงินหรือถมทอง เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในหลายโอกาสด้วยกันและแม้ว่าประธานาธิบดีจอห์น เอฟ. เคนเนดี (พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๕๐๖) จะไม่เคยได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็ตาม แต่ประธานาธิบดีเคนเนดีก็ได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมลงลายพระหัตถ์ของพระองค์ใน พ.ศ. ๒๕๐๖ 

 

 

Enamel Portrait of King Prajadhipok in Gold Frame with Diamonds Gift from King Prajadhipok to First Lady Lou Henry Hoover, 1931 5.4 x 3.2 cm Courtesy of the Herbert Hoover Presidential Library and Museum; 65.6.124 (a-b)

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในกรอบทองฝังเพชร ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว แก่นางลู เฮนรี ฮูเวอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๔๗๔ ๕.๔ x ๓.๒ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์

 

In 1931, King Prajadhipok (Rama VII, 1893-1941) and Queen Rambhai Barni (1904-1984) became the first reigning monarchs of Siam to visit the United States. Though the royal couple had traveled to New York in 1924 as prince and princess, it was their second visit that marked a historic milestone.  On this state visit, His Majesty met with President Herbert Hoover (1895-1972), to whom the king gifted a traditional niello bowl and an enamel royal portrait.


ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๓๖-๒๔๘๔) และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี (พ.ศ. ๒๔๔๗-๒๕๒๗) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากสยามพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกา  แม้ว่าทั้งสองพระองค์จะเคยเสด็จเยือนนิวยอร์กก่อนหน้านั้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๗ ในขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนศุโขไทยธรรมราชา และหม่อมเจ้ารำไพพรรณี ก็ตาม แต่การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในครั้งที่สองนี้ถือเป็นเหตุการณ์ที่สร้างหมุดหมายอันสำคัญทางประวัติศาสตร์   ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพบกับประธานาธิบดีเฮอร์เบิร์ต ฮูเวอร์ (พ.ศ. ๒๔๓๘-๒๕๑๕) โอกาสนั้นพระองค์ได้พระราชทานขันถมทอง พร้อมด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ในกรอบฝังเพชร 

 

 

Portrait of George Washington Attributed to Rembrandt Peale Gift from President Franklin Pierce to Second King Pinklao, 1856 92 x 79 cm Courtesy of the Fine Arts Department of Thailand; P.48

ภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือของเรมบรันต์ พีล ของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๙๙ ๙๒x ๗๙ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากร; P.48

 

This portrait of George Washington is attributed to Rembrandt Peale (1778-1860) and his Patriae Pater portrait of the first president, a painting which has hung in both the U.S. Capitol Building and the White House. Peale replicated the work, which he initially completed in 1823, numerous times throughout his lifetime, leaving the possibility that this is an authentic reproduction. 


ภาพเหมือนประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นผลงานของเรมบรันต์ พีล (พ.ศ. ๒๓๒๑-๒๔๐๓) และภาพเหมือน Patriae Pater ของประธานาธิบดีคนแรกของพีล ที่แขวนอยู่ที่อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาและทำเนียบขาว  พีลวาดงานชิ้นนี้ขึ้นใหม่ จนเสร็จครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๓๖๖ และก็กลับมาแก้อีกหลายต่อหลายครั้งตลอดช่วงชีวิตของเขา  ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่างานชิ้นนี้เป็นของแท้ที่พีลวาดขึ้น 

 

 

Portrait of Franklin Pierce Unknown Artist Gift from President Franklin Pierce to Second King Pinklao, 1856 98 x 84 cm Courtesy of the Fine Arts Department of Thailand

ภาพเหมือนประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ศิลปินไม่ทราบชื่อ ของขวัญจากประธานาธิบดีแฟรงกลิน เพียร์ซ ทูลเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. ๒๓๙๙ ๙๘ x ๘๔ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากกรมศิลปากร