Queen Sirikit's SUPPORT Foundation Gifts

ของขวัญพระราชทานโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


Her Majesty’s SUPPORT Foundation was established in 1976 to promote the production of Thai traditional arts. This organization has contributed greatly to villages in the provinces of Thailand. Its artisans made many of the Queen’s gifts to the United States, such as woven purses, textiles, and gold nielloware. 

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๙ เเพื่อฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปหัตถกรรมของไทยที่ใกล้จะสูญหายให้กลับมาเป็นที่นิยมของประชาชน  อีกทั้ง ช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ยังเป็นผู้รังสรรค์งานศิลปหัตถกรรมหลายชิ้นที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเป็นของขวัญแก่สหรัฐอเมริกา อันได้แก่ กระเป๋าถือ สิ่งทอ และเครื่องถมทอง เป็นต้น  


 

Star of Siam Jacket of Thai Silk and Silk Brocade Gift from Queen Sirikit to First Lady Rosalynn Carter, 1980 116.8 x 61 cm Courtesy of the Jimmy Carter Presidential Library and Museum; 80.1393.1

เสื้อคลุมผ้าไหมขิด ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๓ ๑๑๖.๘ x ๖๑ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์; 80.1393.1

Preservation of traditional weaving techniques of Thailand is a major focus of Her Majesty’s SUPPORT Foundation, and textiles produced by the foundation’s artisans have regularly been included among gifts to U.S. presidents and first ladies. The textile gifted to President George H. W. Bush (b. 1924) in 1991 is in the phraewa brocade style found among the Phu Tai tribe in northeast Thailand.  Prior to the SUPPORT Foundation and in the early years of its development, Queen Sirikit’s gift-giving also promoted local businesses, such as Star of Siam, a Bangkok silk company that produced the jacket gifted to First Lady Rosalynn Carter in 1980.

การอนุรักษ์เทคนิคดั้งเดิมในการทอผ้าของไทย เป็นสิ่งที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ให้ความสำคัญเป็นเรื่องหลัก  ผ้าทอที่รังสรรค์โดยช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ มักได้รับเลือกให้เป็นของขวัญพระราชทานแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง  ผ้าที่เป็นของขวัญแก่ประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช (เกิด พ.ศ. ๒๔๖๗) ใน พ.ศ. ๒๕๓๔ นั้น เป็นผ้าไหมแพรวาอันเป็นสัญลักษณ์ของชาวภูไทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การพระราชทานของขวัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในช่วงก่อนการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ และในช่วงแรกของการพัฒนามูลนิธิ ยังส่งเสริมธุรกิจท้องถิ่นด้วยเช่นกัน เช่น สตาร์ออฟไซแอม บริษัทผ้าไหมในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตเสื้อคลุมผ้าไหมที่พระราชทานแก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๓ 

SUPPORT Foundation Praewa Silk Brocade Shoulder Cloth Gift from Queen Sirikit to President George H. W. Bush and First Lady Barbara Bush, 1991 Courtesy of the George Bush Presidential Library and Museum; 91.70108.6

ผ้าแพรวาคลุมไหล่จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่ประธานาธิบดีจอร์จ เอช. ดับเบิลยู. บุช และนางบาร์บารา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ บุช; 91.70108.6

 

 

Silver Niello Purse Embellished with Diamonds Gift from Queen Sirikit to First Lady Claudia “Lady Bird” Johnson, 1966 12.1 x 17.7 x 3.6 cm Courtesy of the Lyndon B. Johnson Presidential Library and Museum; 1966.51.6

กระเป๋าถมเงินประดับเพชร ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางคลอเดีย “เลดี้ เบิร์ด” จอห์นสัน  สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๐๙ ๑๒.๑ x ๑๗.๗ x ๓.๖ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีลินดอน บี. จอห์นสัน; 1966.51.6

Purses employing traditional techniques were preferred gifts from Queen Sirikit to first ladies of the United States. One early example, given to First Lady “Lady Bird” Johnson was made of silver nielloware, while subsequent versions displayed the yan lipao basketry weaving that Her Majesty’s SUPPORT Foundation had revitalized. The yan lipao fern vine grows in abundance in the provinces of Nakhon Si Thammarat and Narathiwat, and baskets made from the material were popular during the reign of King Chulalongkorn. Their usage dwindled in the early twentieth century, along with the knowledge of their manufacture. Queen Sirikit, recognizing the importance of this traditional art to Thai culture, established workshops to train new artisans in the difficult and time-intensive process. 

 

กระเป๋าที่ทำโดยใช้เทคนิคดั้งเดิม มักเป็นของขวัญที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ยกตัวอย่างเช่น ของขวัญที่พระราชทานแก่นางคลอเดีย “เลดี้ เบิร์ด” จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง เป็นกระเป๋าเครื่องถมเงิน ในขณะที่ของขวัญพระราชทานในช่วงต่อมาเป็นกระเป๋าย่านลิเภา ซึ่งใช้เทคนิคการสานย่านลิเภาที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ฟื้นฟูขึ้นมาใหม่  ย่านลิเภาเป็นพืชที่มีชุกในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดนราธิวาส  ตะกร้าสานย่านลิเภานี้เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  แต่ต่อมาในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ ๒๐ การใช้ตะกร้าสานย่านลิเภาก็เริ่มลดลง เช่นเดียวกันกับความรู้ในเรื่องการจักสานย่านลิเภาที่ก็ลดน้อยถอยลงไป  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงตระหนักถึงความสำคัญของศิลปหัตถกรรมประเภทนี้ที่มีต่อวัฒนธรรมไทย พระองค์จึงมีพระราชดำริให้ทำการฝึกอบรมเช่างฝีมือรุ่นใหม่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจักสานย่านลิเภาที่ยากและใช้เวลานาน

 

SUPPORT Foundation Yan Lipao Vine Woven Purse Gift from Queen Sirikit to First Lady Rosalynn Carter, 1979 10.2 x 20.2 x 12.7 cm Courtesy of the Jimmy Carter Presidential Library and Museum; 79.10.1

กระเป๋าย่านลิเภาจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางโรซาลินน์ คาร์เตอร์ สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ ๑๐.๒ x ๒๐.๒ x ๑๒.๗ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจิมมี คาร์เตอร์; 79.10.1

SUPPORT Foundation Woven Straw Purse   Gift from Queen Sirikit to First Lady Barbara Bush, 1991 22.9 x 29.2 x 2 cm Courtesy of the George Bush Presidential Library and Museum; 91.70108.2

ซองกระจูดจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางบาร์บารา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๔ ๒๒.๙ x ๒๙.๒ x ๒ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ บุช; 91.70108.2

SUPPORT Foundation Yan Lipao Vine Woven Purse Embellished with Diamonds Gift from Their Majesties to First Lady Hillary Clinton, 1996 11.4 x 17.8 x 7 cm Courtesy of the William J. Clinton Presidential Library and Museum; 1996.4394398

กระเป๋าย่านลิเภาประดับเพชรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของขวัญพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางฮิลลารี คลินตัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๑๑.๔ x ๑๗.๘ x ๗ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีวิลเลียม เจ. คลินตัน; 1996.4394398

SUPPORT Foundation Yan Lipao Vine Woven Purse Embellished with Diamonds Gift from Queen Sirikit to First Lady Laura Bush, 2002 6.4 x 15.2 x 9.8 cm Courtesy of the George W. Bush Presidential Library and Museum; FO.248878.4.a-b

กระเป๋าย่านลิเภาประดับเพชรจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่นางลอรา บุช สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๕ ๖.๔ x ๑๕.๒ x ๙.๘ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากพิพิธภัณฑ์และหอสมุดประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู. บุช; FO.248878.4.a-b

 

Basketry Set Pho Thong District, Ang Thong Province   Gift from the SUPPORT Foundation to the Smithsonian Institution, 1981 Courtesy of the Smithsonian Institution, Department of Anthropology; E421961-0, E421962-0, E421964-0; Photo by Jim Di Loreto

ชุดตะกร้าสาน อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ของขวัญจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มอบให้สถาบันสมิธโซเนียน พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายมานุษยวิทยา สถาบันสมิธโซเนียน; E421964-0; ถ่ายโดย จิม ดิลอเรโต

 

On two occasions, Queen Sirikit gifted SUPPORT Foundation works to the Smithsonian Institution, contributing to its already extensive collection of gifts from King Mongkut, Second King Pinklao, and King Chulalongkorn. A variety of the traditional arts cultivated by Her Majesty’s foundation was represented in these accessions, including basketry, textile weaving, wood carving, and silk embroidery. Mirroring the Smithsonian’s increased awareness of the importance of preserving traditional cultures and the institution’s role in that endeavor,  these gifts redoubled the efforts of the SUPPORT Foundation by ensuring the preservation of these objects for years to come. 


สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานงานหัตถกรรมโดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ แก่สถาบันสมิธโซเนียนในสองวาระด้วยกัน  ซึ่งเป็นของขวัญพระราชทานเพิ่มเติมจากที่สถาบันสมิธโซเนียนได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจำนวนหลายชิ้นในอดีต  งานศิลปหัตถกรรมที่สร้างสรรค์โดยมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ที่ถูกรวบรวมเก็บรักษาไว้นี้มีความหลากหลายของศิลปะดั้งเดิมหลายแขนง อันได้แก่ การจักสาน การทอผ้า การแกะสลัก และการเย็บปักถักร้อย  สถาบันสมิธโซเนียนสานต่อความพยายามของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้ ด้วยการเก็บรักษาผลงานหัตถกรรมเหล่านี้ไว้เป็นอย่างดีให้แก่คนรุ่นหลังสืบไป อันเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สถาบันสมิธโซเนียนเล็งเห็นความสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมและตระหนักถึงบทบาทของสถาบันเองในการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว

Model of Subanahongsa Royal Barge Gift from Queen Sirikit to the Smithsonian Institution, 1995 32.4 x 17.5 x 110 cm Courtesy of the Smithsonian Institution, Department of Anthropology; E433566-0; Photo by Jim Di Loreto

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์จำลอง ของขวัญจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แก่สถาบันสมิธโซเนียน พ.ศ. ๒๕๓๘ ๓๒.๔ x ๑๗.๕ x ๑๑๐ ซม. ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายมานุษยวิทยา สถาบันสมิธโซเนียน; E433566-0; ถ่ายโดย จิม ดิลอเรโต